Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr

CLICK HERE TO ENTER SITE

Ysgol Bro Dinefwr Christmas Fair 
Gifts, food, games, entertainment and much much more!.
5.30pm Thursday 22nd November in The Sports Hall. 

Ffair Nadolig Ysgol Bro Dinefwr 
Anrhegion, bwyd, gemau, adloniant a llawer mwy!.
5.30pm Dydd Iau 22ain Tachwedd yn y Neuadd Chwaraeon.

 

Annwyl Riant / Warcheidwad

 

Ysgrifennaf i’ch hysbysu am fy nymuniad i ymddeol yn gynnar o’m swydd fel pennaeth ysgol Bro Dinefwr ar ddiwedd Tymor yr Hydref, sef 31ain Rhagfyr, 2018. Braint o’r mwyaf fu medru gwasanaethu cymuned Llandeilo fel Pennaeth am dros 20 mlynedd ac yna Llanymddyfri hefyd yn ystod y ddegawd hon.

 

Rwyf wedi mwynhau fy nghyfnod ym myd addysg ac yn sicr bydd gennyf atgofion lu sy’n rhychwantu nifer o flynyddoedd.

 

  

Hoffwn ddiolch  am bob cefnogaeth a gefais gan Staff, Llywodraethwyr, Disgyblion, Rhieni a Swyddogion Addysg y sir. Diolchaf yn ddiffuant i Mr Gareth Morgans, Cyfarwyddwr Addysg, am ei glust parod a’i gymorth doeth ar bob achlysur.

Dear Parent / Guardian

 

I write to inform you of my decision to retire from my post as Headteacher of Ysgol Bro Dinefwr at the end of the Autumn Term, on 31st December 2018. It has been a great privilege to be given the opportunity to serve the community of Llandeilo as Headteacher for over 20 years and also Llandovery since 2010.

 

I have thoroughly enjoyed my career in the world of education with its numerous rewards and various challenges.  I will certainly leave with a wealth of memories spanning many years.  

 

My heartfelt thanks for all the support I have enjoyed from Staff, Governors, Pupils, Parents and the Carmarthenshire Education Team for their commitment and support. My sincere thanks to Mr Gareth Morgans, Director of Education, for his willing support and astute advice at all times.

 Yn gywir / Yours sincerely

 JD Griffiths (Mrs)

CLICK HERE TO ENTER SITE