Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr

 

Auction of Promise / Ocsiwn o Addewidion 

An auction of Promise and the draw of the grand raffle is to be held on Friday 19th October, 2018 at The White Hart , Llandeilo.

The evening shall commence at 7.00pm. Up to 60 items have been donated and will be available for viewing from 5.00pm onwards on the evening.

 Cynhelir Ocsiwn o Addewidion a thynnu’r raffl fawr ar nos Wener 19eg Hydref, 2018 yn y White Hart , Llandeilo.

Bydd y noson yn dechrau am 7.00pm. Rhoddwyd bron 60 eitem a byddant ar gael i’w gweld o 5.00pm ymlaen ar y noson.

 

Annwyl Riant / Warcheidwad

 

Ysgrifennaf i’ch hysbysu am fy nymuniad i ymddeol yn gynnar o’m swydd fel pennaeth ysgol Bro Dinefwr ar ddiwedd Tymor yr Hydref, sef 31ain Rhagfyr, 2018. Braint o’r mwyaf fu medru gwasanaethu cymuned Llandeilo fel Pennaeth am dros 20 mlynedd ac yna Llanymddyfri hefyd yn ystod y ddegawd hon.

 

Rwyf wedi mwynhau fy nghyfnod ym myd addysg ac yn sicr bydd gennyf atgofion lu sy’n rhychwantu nifer o flynyddoedd.

 

  

Hoffwn ddiolch  am bob cefnogaeth a gefais gan Staff, Llywodraethwyr, Disgyblion, Rhieni a Swyddogion Addysg y sir. Diolchaf yn ddiffuant i Mr Gareth Morgan, Cyfarwyddwr Addysg, am ei glust parod a’i gymorth doeth ar bob achlysur.

Dear Parent / Guardian

 

I write to inform you of my decision to retire from my post as Headteacher of Ysgol Bro Dinefwr at the end of the Autumn Term, on 31st December 2018. It has been a great privilege to be given the opportunity to serve the community of Llandeilo as Headteacher for over 20 years and also Llandovery since 2010.

 

I have thoroughly enjoyed my career in the world of education with its numerous rewards and various challenges.  I will certainly leave with a wealth of memories spanning many years.  

 

My heartfelt thanks for all the support I have enjoyed from Staff, Governors, Pupils, Parents and the Carmarthenshire Education Team for their commitment and support. My sincere thanks to Mr Gareth Morgan, Director of Education, for his willing support and astute advice at all times.

 Yn gywir / Yours sincerely

 JD Griffiths (Mrs)