Gofalwyr Ifanc

“Yn Ysgol Bro Dinefwr, rydym yn deall y bydd gan rai pobl ifanc gyfrifoldebau ychwanegol y tu allan i’r ysgol  nad ydynt gan eraill. Mae’n hynod bwysig ei bod yn empathetig i’r anghenion hyn er mwyn cefnogi lles a datblygiad ddysgol y bobl ifanc.”

Mr S Thomas (Person Diogelu Dynodedig)

Beth yw Gofalwyr Ifanc?

Gofalwr yw rhywun sy’n gofalu am berthynas, ffrind neu gymydog sy’n sâl, bregus, anabl, gyda phryder iechyd meddwl neu ddefnydd problematig o sylweddau ac yn methu ymdopi heb yr help hwnnw. Mae’r gofal a roddant yn ddi-dâl.

Pwy all helpu?

Pe baech am drafod eich rôl fel gofalwr ifanc neu ofalwr sy’n oedolyn ifanc yna siaradwch ag unrhyw un o’r  bobl isod.

neu

Efallai nad ydych yn siŵr os ydych yn ofalwr ifanc a hoffech gael mwy o wybodaeth, yna cysylltwch ag unrhyw un o’r bobl a welwch isod.

Lindsey Williams

Lindsey Williams

Swyddog Cymorth Bugeiliol
Laura Bell

Laura Bell

Swyddog Cymorth Bugeiliol
Suzanne Garton

Suzanne Garton

Swyddog Cymorth Bugeiliol

Beth mae Gofalwyr Ifanc yn ei wneud?

I gael canllaw a chefnogaeth bellach ewch i Ofalwyr Sir Gâr trwy glicio ar y llun isod: