Cynllun Cwnsela Area 43

Cynllun Cwnsela Wrth Gefn Covid 19 gan Area 43 i'w Ddosbarthu i Ysgolion Uwchradd

Bydd swyddfa Area 43 yn parhau ar agor mor hir â phosib ac os bydd rhaid ei chau, bydd yr holl staff yn gweithio o adref ac ar gael ar e-bost.

Bydd cwnselwyr Area 43 yn gweithio gartref i gynnig cwnsela o bell dros y ffôn, neu trwy Zoom, platfform ar-lein gan ddefnyddio cyswllt testun, sain neu fideo. Bydd angen i'r plentyn / person ifanc gael lle diogel a chyfrinachol i dderbyn cwnsela hefyd ffôn, tabled, gliniadur neu gyfrifiadur personol y gallant gael mynediad iddo yn ystod yr amser hwnnw. Gan na fydd rhai plant / pobl ifanc eisiau i'r bobl y maent yn byw gyda nhw wybod eu bod yn derbyn cwnsela, caiff y dull cwnsela ei addasu i ddarparu ar gyfer hyn.

Mewn lleoliadau lle nad yw cwnsela o bell yn briodol o bosibl, bydd cleientiaid yn barod i'w perthynas gwnsela bresennol ddirwyn i ben lle bynnag y bo modd.

Rhagdybiwn y bydd holl staff yr ysgol yn gweithio gartref pe bai'r ysgol yn cau ac felly bydd y Gweithiwr Cyswllt ac Uwch Swyddog Amddiffyn Plant ar gael i'r cwnselydd trwy e-bost neu ffôn, fel yr arfer. Felly, bydd gan y cwnselwyr fynediad i'r rhestrau aros ac yn gallu rhoi gwybod am unrhyw bryderon diogelu / amddiffyn plant. Ar hyn o bryd, rydym yn gweithio gyda thîm CAMHS i sicrhau bod llwybr atgyfeirio llyfn yn cael ei gynnal.

Cyniga gwefan Area 43 gyswllt hunan-atgyfeirio i blant / pobl ifanc fel y gallant gyfeirio at y gwasanaeth cwnsela gan ein bod yn credu y gallai llawer fod yn bryderus am y newidiadau i arferion.

https://www.area43.co.uk/referrals/self-referral-form/ Bydd y cwnselydd yn derbyn atgyfeiriad ac yn cysylltu gyda Gweithiwr Dolen yr ysgol fel yr arfer, er hynny fesul e-bost neu deleffon.

Gwefan Area 43  https://www.area43.co.uk/referrals/

Cymraeg