Cyfle

Neges gan Mr Stuart Thomas, Pennaeth Cynorthwyol ac Person Diogelu Dynodedig (DSP)

“Yn ddiau, mae technoleg gyfathrebu wedi ein helpu i weithredu ac ymdopi yn ystod y cyfnod heriol hwn. Ond, hyd yn oed gyda’r arfau hyn ar gael i ni mae’r angen am gefnogaeth a sicrwydd yn fwy nawr nag erioed o’r blaen.”

Cwrth ar Tim

Lindsey Williams

Lindsey Williams

Swyddog Cymorth Bugeiliol
Laura Bell

Laura Bell

Swyddog Cymorth Bugeiliol
Suzanne Garton

Suzanne Garton

Swyddog Cymorth Bugeiliol

Gwybodaeth i Ddisgyblion a Rhieni

Cefnogaeth Cyfle: Cyfnod Clo Ionawr, 2021

 

Gofalu am eich llesiant

Unwaith eto, rydym yn gweithio o bell yn ein cartrefi ac mae’n hynod bwysig ein bod yn cymryd amser i ystyried llesiant emosiynol, meddyliol a chorfforol ein hunain ac eraill.

 

Pwy all fy nghefnogi?

Er na allwn gyfarfod wyneb yn wyneb, rydym yn dal i fod ar gael i’ch cefnogi. Os ydych yn profi heriau neu anawsterau ar wahân i faterion academaidd cyffredinol yna cofiwch gysylltu â ni ar: cyfle@brodinefwr.org.uk

Yn aml, y camau cyntaf yw’r rhai anoddaf wrth chwilio am gefnogaeth ond cofiwch yr ymdrinnir ag unrhyw fater mewn modd preifat a sensitif.

 

Gwasanaethau Cynghori yn yr Ysgol

Bydd Gwasanaeth Cynghori Area 43 yn parhau i gefnogi myfyrwyr o bell yn ystod y cyfnod clo cyfredol. Os ydych yn teimlo y byddech yn elwa o’u gwasanaethau yna dilynwch y ddolen ganlynol  i gyfeirio ar-lein:

https://www.area43.co.uk/here-for-you/

Noder y ceir arwyddbyst ardderchog i asiantaethau eraill ar y ddolen ganlynol.

 

Gweithiwr Ieuenctid yn yr Ysgol

https://fis.carmarthenshire.gov.wales/families-first/youth-support-workers/

Gwasanaeth Cefnogi Ieuenctid

Mae Gweithwyr Cefnogi Ieuenctid yn helpu pobl ifanc bregus 10 – 18 oed i adeiladu gwytnwch a datblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i fyw, dysgu a chyflawni.

Wedi eu lleoli mewn Ysgolion Uwchradd ledled Sir Gâr, mae Gweithwyr Ieuenctid Sir Gâr yn cynnig cefnogaeth yn ymwneud ag ymddygiad, perthnasoedd, pwysau cyfoedion, iechyd ac addysg fel y gall pobl ifanc gymryd mwy o reolaeth dros eu bywydau a gwneud dewisiadau mwy gwybodus.

Cysylltwch â’r gwasanaeth trwy eich ysgol neu ffoniwch: 01554 744322

 

 

Gweithwyr Ieuenctid Ôl 16

Mae Gweithwyr Ieuenctid Ôl 16 yn cefnogi pobl ifanc 18-25 mlwydd oed a’u teuluoedd, er mwyn helpu i wneud yn siŵr eu bod yn cyrraedd eu potensial.

Maent yn hyrwyddo addysg, cyflogaeth, hyfforddiant a chyfleoedd gwirfoddoli ar gyfer pobl ifanc a byddwn yn gweithio gyda hwy ar bynciau fel perthnasoedd, incwm, cartrefi a’u hiechyd a lles emosiynol.

Cysylltwch â’r gwasanaeth ar  01554 744322