Cwricwlwm CA5

Blwyddyn 12-13

Fel ysgol rydym yn hynod o falch o’n canolfan chweched dosbarth sydd a hanes o lwyddiant ym mhob agwedd o astudiaeth academaidd, ac sy’n llwyddo yn flynyddol i arwain myfyrwyr i addysg uwch neu i’w gyrfa dewisedig.  Mae bod yn aelod o’r chweched dosbarth yn rhoi mynediad i ystod eang o glybiau a gweithgareddau allgyrsiol sy’n cynnwys sioeau ysgol, cyngherddau a chystadlaethau llwyfan neu siarad cyhoeddus.  Ar y maes chwaraeon cynhelir safonau uchel yn meysydd Hoci, Rygbi, Pêl-Rwyd ynghyd a nifer o gampau arall.

Bydd bob un o’n dysgwyr yn dilyn Cymhwyster Bagloriaeth Cymru, ynghyd â hyd at bedwar pwnc dewisol lefel 3 o’r rhestr isod.  Mae’r cyrsiau yma yn cynnwys cyrsiau Lefel Uwch Gyfrannol a Safon Uwch a chaiff eu hasesu yn bennaf drwy arholiad yn ogystal â cyrsiau galwedigaethol ag asesir yn bennaf drwy waith portffolio.  Rydym yn anelu i fod yn ganolfan gymhwysol sy’n cwrdd ag anghenion ein dysgwyr. Fel canlyniad i hyn byddwn yn cynnal holiaduron disgybl blynyddol er mwyn sicrhau bod y cwricwlwm a darpariaeth yn addasu i gwrdd ag anghenion bob un o’n dysgwyr. 

Dewisiadau ôl-16

Ceir gwybodaeth manwl am bob un o’n cyrsiau 6ed Dosbarth yn y llyfryn opsiwn ôl-16 ar wefan yr ysgol.

Llyfryn opsiynau 6ed Dosbarth

Sixth Form Options 2021-23