Cwestiynau Cyffredin Ail Agor yr Ysgol Medi 2020

 

C: Pa ddyddiad mae Ysgol Bro Dinefwr yn ailagor ar gyfer tymor yr hydref?

C: A yw'n ofynnol i'm plentyn fynychu'r ysgol yn ystod tymor yr hydref?

Dywedodd Llywodraeth Cymru y bydd angen i bob disgybl yng Nghymru ddychwelyd i’r ysgol erbyn dydd Llun 14eg Medi.

Byddem yn disgwyl i rieni drafod unrhyw bryderon sydd ganddynt am eu plentyn yn dychwelyd i’r ysgol gyda’r ysgol. Bydd hyn yn ein helpu i gynllunio ar gyfer, a deall, unrhyw rwystrau i ddysgwyr ddychwelyd i’r ysgol a chanfod unrhyw gefnogaeth sydd ei angen. Cysylltwch â Mr S Thomas, ein Pennaeth Cynorthwyol, Stuart.Thomas@brodinefwr.org.uk yn y lle cyntaf.

Fodd bynnag, os na wnaeth eich plentyn ddychwelyd i'r ysgol, mae Llywodraeth Cymru o’r farn na fyddai'n briodol i awdurdod lleol/ysgol roi hysbysiad cosb benodedig na chychwyn achos am beidio â mynychu'r ysgol. Bydd Llywodraeth Cymru'n monitro'r sefyllfa dros yr hanner cyntaf y tymor cyn adolygu ei safbwynt.

C: A ddylai fy mhlentyn ddychwelyd i'r ysgol os yw wedi bod yn cysgodi o'r blaen?

Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru wedi cadarnhau nad oes angen i bobl yng Nghymru a oedd yn cysgodi wneud hynny ar ôl 16eg Awst. Felly bydd pob disgybl, gan gynnwys y rhai a oedd gynt yn cysgodi, yn dychwelyd i'r ysgol ym mis Medi. Rydym yn sylweddoli pa mor bwysig yw ein bod yn cefnogi disgyblion sydd wedi bod yn cysgodi wrth iddynt drosglwyddo yn ôl i'r ysgol, oherwydd gall lefel eu pryder fod yn uwch na disgyblion eraill.

C: Sut alla i fod yn siŵr y bydd fy mhlentyn yn ddiogel pan fydd yn dychwelyd i'r ysgol?

Mae Cyngor Sir Gâr wedi rhoi rhestr wirio asesiad risg i bob ysgol. Rhaid i’r Awdurdod Lleol (CSG) fel y cyflogwyr, a’r ysgolion, ddiogelu pobl rhag niwed. Mae hyn yn cynnwys cymryd y camau angenrheidiol i ddiogelu staff, dysgwyr, ac eraill rhag COVID-19 oddi fewn i ysgolion a lleoliadau.

Rydym wedi adolygu a diweddaru ein systemau a gweithdrefnau oedd mewn grym yn ystod yr ailagor cyfyngedig ym mis Gorffennaf wrth baratoi ar gyfer ailagor yn llawn.

Mae’r mesurau hanfodol yn cynnwys:

  • yr angen i bobl sy’n teimlo’n sâl gyda symptomau COVID-19 i aros adref.
  • glanweithdra dwylo a resbiradol cadarn yn cynnwys awyriad.
  • parhau gyda threfniadau glanhau pellach
  • ymrwymiad gweithredol gyda’r strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu.
  • ystyriaeth ffurfiol ynglŷn â sut i leihau cyswllt a mwyhau cadw pellter cymdeithasol a chorfforol rhwng y rheiny sydd yn yr ysgol pa bryd bynnag mae hynny’n bosibl a lleihau’r potensial ar gyfer halogiad gymaint ag y mae hynny’n weddol ymarferol.

Bydd llai o gyswllt rhwng dysgwyr, dysgwyr a staff, a rhwng staff trwy:

  • grwpio dysgwyr gyda’i gilydd
  • osgoi cyswllt rhwng grwpiau gwahanol gymaint ag sy’n bosibl
  • trefnu ystafelloedd dosbarth gyda’r desgiau’n wynebu tua’r blaen, lle’n bosibl neu’n briodol.
  • staff yn cadw pellter oddi wrth ddysgwyr a staff eraill gymaint â phosibl.

Mae gorsafoedd golchi dwylo a/neu glanweithdra dwylo wrth bob mynediad i’r adeiladau i gyd a thu allan i bob ystafell ddosbarth. Bydd staff yn annog golchi dwylo’n gywir a bydd posteri ac ati’n hyrwyddo hyn. Bydd rhaid i ddisgyblion a staff olchi / glanweithio eu dwylo’n drylwyr wedi cyrraedd yr ysgol ac yn rheolaidd yn ystod y dydd, sy’n cynnwys mynediad ac ymadael ag ystafelloedd dosbarth, cyn ac ar ôl defnyddio cyfleusterau’r toiled, cyn ac wedi bwyta yn y ffreutur, ayyb.

C: Sut y cynhelir pellter cymdeithasol?

Mae angen i ni leihau cyswllt rhwng pob unigolyn lle bynnag y bo modd. Bydd y pwyslais ar ffurfio grwpiau o ddysgwyr a sicrhau gwahanu'r grwpiau hynny, ac ar gyfer dysgwyr hŷn bydd ar bellter cymdeithasol a chorfforol.

Bydd rhaid i’r grwpiau cyswllt fod o faint grŵp blwyddyn fel y gall yr ysgol gyflawni amrediad llawn pynciau’r cwricwlwm ac er mwyn i’r myfyrwyr gael yr addysgu arbenigol.

Er mwyn lleihau nifer y cysylltiadau yn ystod y dydd, addaswyd yr amserlen er mwyn dileu cyfnod cofrestru’r bore (cynhelir y cofrestru yn ystod gwers 1). Bydd yr amser a enillir trwy wneud hyn yn golygu y gallwn gyflwyno amser symud rhwng gwersi fel y gellir rhyddhau grwpiau o wersi ar sail hwnt-gychwyn a thrwy hyn lleihau nifer y disgyblion fydd yn y coridor ar unrhyw adeg.

Pa fydd angen i staff symud rhwng dosbarthiadau a grwpiau blwyddyn, byddant yn ceisio cadw eu pellter o’r dysgwyr a staff eraill gymaint ag y medrant, yn ddelfrydol 2 fetr o oedolion eraill.

C: A fydd angen i'm plentyn wisgo gorchudd wyneb?

Bydd yn ofynnol i bob disgybl ysgol uwchradd (a staff) wisgo gorchuddion wyneb ar gludiant ysgol ac mewn mannau cymunedol, lle mae asesiadau risg ysgolion yn dangos nad yw'n bosibl cadw pellter cymdeithasol. Mae'r mannau cymunedol yn cynnwys, er enghraifft, coridorau a ffreuturau ysgol. Nid yw'n cynnwys ystafelloedd dosbarth.

Nid yw'r defnydd hwn o orchuddion wyneb yn berthnasol i'r disgyblion hynny sydd wedi'u heithrio am resymau meddygol.

Gofynnwn i rieni ddarparu gorchuddion wyneb i'w plant ar gyfer diwrnod cyntaf yr ysgol lle bo hynny'n bosibl. Bydd y cyngor yn darparu gorchudd wyneb y gellir ei ailddefnyddio i'r disgyblion hynny nad oes ganddynt ddarpariaeth addas.

Rydym yn annog defnyddio gorchuddion wyneb y gellir eu hailddefnyddio lle y bo'n bosibl, yn hytrach na gorchuddion wyneb untro, gan fod hyn nid yn unig yn well i'r amgylchedd, ond mae’n costio llai hefyd.

Mae'n bwysig cofio na ddylid defnyddio gorchuddion wyneb yn lle cadw pellter cymdeithasol a golchi dwylo.

Bydd y defnydd o orchuddion wyneb mewn ysgolion yn cael ei adolygu'n barhaus.

Gweler ganllawiau Llywodraeth Cymru ar sut i wneud mwgwd wyneb 3 haen.

C: A fydd prydau ysgol yn cael eu darparu?

Darperir gwasanaeth i'r flwyddyn 7newydd yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 7 Medi fel y gallant ymgyfarwyddo ag amgylchedd caffeteria'r ysgol. Bydd rhieni'n cael gwybod gan eu hysgol os gall y gwasanaeth ddarparu ar gyfer grwpiau blwyddyn ychwanegol yn ystod yr wythnos. O ddydd Llun 14 Medi bydd y gwasanaeth yn darparu ar gyfer pob disgybl.

Bydd angen i ddisgyblion ddod â'u bwyd eu hunain nes bydd y gwasanaeth yn ailddechrau. Bydd pob teulu sy'n cael prydau ysgol am ddim yn parhau i dderbyn taliadau uniongyrchol/pecynnau bwyd i dalu am y gost o ddarparu pecynnau cinio tan ddydd Gwener 11 Medi.

Bydd y plant yn cael cinio ar wahanol amserau lle bo'n bosibl a bydd cynllun y mannau bwyta yn cael ei adolygu i sicrhau y cedwir pellter cymdeithasol. Bydd arwyddion a mannau diheintio dwylo newydd ynghyd â threfniadau goruchwylio digonol er mwyn sicrhau bod pawb yn cadw pellter cymdeithasol a bod disgyblion yn ymddwyn yn ddiogel.

C: A fydd cludiant i'r ysgol yn cael ei ddarparu ar gyfer blwyddyn ysgol 2020/21?

Bydd cludiant yn cael ei ddarparu i ddisgyblion sydd wedi bod drwy'r broses ymgeisio ac sydd wedi cael eu barnu'n gymwys.

Dylid cyfeirio ymholiadau cludiant at TeithioDysgwyr@sirgar.gov.uk neu ffonio 01267 228 362.

Blwyddyn 7

C: Mae fy mhlentyn yn dechrau blwyddyn 7 - pam nad ydw i'n derbyn e-byst?

Yn anffodus, ni allwn ychwanegu unrhyw fanylion cyswllt ar gyfer disgyblion blwyddyn 7 newydd i'n system SIMS tan 1 Medi, pan fyddant ar y gofrestr yn swyddogol gyda ni. Yn y cyfamser, bydd unrhyw ddiweddariadau yn cael eu postio ar wefan yr ysgol ynghyd â Twitter / Facebook.

C Mae fy mhlentyn yn dechrau blwyddyn 7 - Sut y byddaf yn talu am brydau ysgol?

Bydd angen i'ch plentyn ddod â chinio pecyn ar ddydd Iau 3ydd a dydd Gwener 4ydd Medi. Er mwyn talu am brydau ysgol, bydd angen i chi gofrestru gyda ParentPay. Mae Gwasanaeth Arlwyo Ysgol Sir Gaerfyrddin yn cynhyrchu'r llythyrau actifadu ParentPay ar gyfer y derbyniad blwyddyn 7 newydd, ac maent wedi trefnu i'r rhain gael eu danfon i'r ysgol ar / cyn dydd Gwener 4 Medi fan bellaf. Yn anffodus, ni allant gynhyrchu'r llythyrau nes bod disgyblion blwyddyn 7 ar y gofrestr a'u trosglwyddiadau data o SIMS i ParentPay.

C: Beth fydd yn digwydd ar y diwrnod cyntaf?

Bydd staff yn cwrdd â blwyddyn 7 pan fyddant yn cyrraedd ddydd Iau 3 Medi. Ar ôl golchi dwylo / glanweithio, byddant yn eu hebrwng i'r neuadd lle byddant yn cwrdd â Ms Davies, Arweinydd Cynnydd Blwyddyn 7 ynghyd â'u Tiwtoriaid Dosbarth. Yna byddant yn treulio amser gyda'u Tiwtoriaid Dosbarth a fydd yn dechrau ymgyfarwyddo â systemau ac arferion yr ysgol. Byddant yn derbyn eu hamserlenni a bydd gwersi yn cychwyn ar ôl egwyl.

Cymraeg