Canolfan Cothi


Ym Mro Dinefwr rydym yn ymroddedig i gynhwysiad ac er y gellir bodloni rhan fwyaf o anghenion ein disgyblion yn y brif ffrwd a darpariaeth y Ganolfan Adnoddau, lleolir nifer fach o ddisgyblion ag awstistiaeth yng Nghanolfan Cothi.

Mae Canolfan Cothi yn gyfleuster arbenigol a adeiladwyd yn bwrpasol i ddisgyblion sydd â diagnosis o ASD. Mae gan y ganolfan gapasiti ar gyfer 35 disgybl lle ceir lleoliadau addysgol arbenigol i blant a phobl ifanc rhwng 11 a 19 mlwydd oed, y cyfan ohonynt ar y sbectrwm awstistiaeth; mae gan rai anawsterau dysgu dwys neu ddwfn.

Mae disgyblion, rhieni a’r gymuned ysgol gyfan yn gwerthfawrogi Canolfan Cothi yn fawr iawn, fel canolfan ardderchowgrwydd. Mae ein staff yn gweithio’n agos iawn gyda theuluoedd dysgwyr ASD a’r asiantaethau sydd ymhlyg yn eu gofal. Mae ysgolion eraill yn yr ardal yn defnyddio’r ganolfan ar gyfer cefnogaeth a chyngor arbenigol.

Rheolwr y ganolfan yw Mrs Deborah Lloyd.

Meini prawf lleoliad:

  • Diagnosis o ASD
  • Datganiad AAA neu CDU sy’n nodi ASD fel y prif angen dysgu ychwanegol

Mae natur a chymhlethdod Anghenion Dysgu Ychwanegol yn creu rhwystr sylweddol i gyrchu dysgu mewn dosbarth ASD gyfeillgar.