Canllaw Cyfnod Allweddol 4 (Blynyddoedd 10-11)

 

Canllaw ar weithio o adref yn ystod cyfyngiadau symud

Diweddariad

Yn ystod y cyfnod rhyfedd hwn pan nad oes dim byd fel y dylai fod ein pryder pennaf fel ysgol yw diogelwch a lles y disgyblion i gyd a sut y gallwn gynnal y dyletswydd gofal hynny o bellter. Hoffem eich hatgoffa ein bod ni yma i’ch helpu cymaint â phosibl. Mae’r disgyblion yn, a byddant yn parhau i dderbyn e-bost wythnosol gan eu tiwtoriaid cofrestru, ac rydym yn annog disgyblion i gyfathrebu unrhyw broblemau neu ofidiada yn y modd hwn.

 O safbwynt gwaith yn y meysydd pynciau mae ein hathrawon wedi bod wrthi’n brysur yn cynllunio a pharatoi gwersi a thasgau y gall y disgyblion eu gwneud adref. Bydd y gwaith hwn i gyd bron yn gofyn am fynediad i’r rhyngrwyd a dyfais cysylltiedig addas. Mae gennym gynlluniau wrth gefn ar gyfer y rheiny nad oes ganddynt fynediad i’r adnoddau hyn, ac yn yr achosion hynny gellir anfon rhai copïau caled yn y post.

Fel y mae pethau ar hyn o bryd, rydym yn cynllunio i ddarparu cyfleoedd dysgu o bell am dair wythnos o leiaf cyn adolygu, er fel y gallwch werthfawrogi rwy’n siŵr, caiff hyn ei adolygu’n gyson, a byddwn yn parhau i ddilyn canllawiau’r llywodraeth ynglŷn â hyn.   

Mynediad i waith ar-lein

Fel yr amlinellwyd cynt, mae ein hadrannau wedi rhoi unedau gwaith ar sawl platfform gwahanol, sy’n cynnwys:

  1. Moodle
  2. Microsoft Teams
  3. Google Classrooms

Rydym yn annog disgyblion i ymdrechu i wneud cymaint o’r gwaith hwn â phosibl a cheisio strwythuro eu diwrnod rhag cael eu llethu gan faint y gwaith sydd i’w gwblhau. 

Trefnu eich amser

Byddai’n syniad da creu amserlen ar gyfer eich pynciau i gyd, gydag, er enghraifft, sesiwn Bore a Phrynhawn fel isod.

Yn ogystal â’r amserlen hon rhaid caniatáu amserau strwythuredig ar gyfer prydau bwyd, a threfn arferol ar gyfer ymarfer ac adloniant er mwyn sicrhau ein bod yn cadw’n meddyliau a chyrff yn iach.  Ceisiwch gadw at drefn normal ar gyfer y bore fel bo gennych amser benodol i godi, gwisgo a chael brecwast cyn dechrau ar waith ysgol.

Beth i’w ddisgwyl gan ddisgyblion?

Fel ysgol rydym yn deall bod hyn yn gyfnod anodd a bydd llawer o ffactorau fydd yn rhwystro cwblhau gwaith ysgol.  Y tueddiad fydd i’r tasgau fod yn fwy penagored gyda ffocws ar ddatblygu sgiliau fel darllen, ysgrifennu, rhifedd a chymhwyster digidol.  Hoffem sicrhau bod ein disgyblion yn gwneud cymaint o’r gwaith â phosibl, a chefnogi disgyblion sy’n cael anhawster. 

Beth i’w ddisgwyl gan eich athrawon?

Disgwylir i’r athrawon ddarparu pecynnau gwaith i ddisgyblion gyda thasgau i’w cwblhau dros gyfnod penodol.

Ni fydd yr athrawon yn rhoi asesiadau yn ystod y cyfnod hwn, ond byddant yn medru rhoi adborth adeiladol ar waith a orffennwyd.

Ni fydd yr athrawon ar gael ar bob adeg gan fod ganddynt gyfrifoldebau mewn sefyllfaoedd gofal eraill; ond byddant yn monitro’r e-bost a ‘Teams’ yn rheolaidd ac yn dychwelyd at unrhyw ymholiadau neu geisiadau ymhen 24 awr. 

Beth os na allaf orffen y gwaith?

Os ydych yn cael trafferth yna cysylltwch â’ch tiwtor cofrestru, athro pwnc, neu arweinydd cynnydd er mwyn i ni gydweithio i gefnogi ein gilydd. Mae’r cyfeiriadau e-byst i gyd ar ein gwefan.

Cofiwch ein bod yn hyn gyda’n gilydd ac rydym yma i gefnogi disgyblion a theuluoedd gymaint â phosibl, fel y gall y dysgu parhau. Diolch am eich cefnogaeth yn hyn o beth a phob lwc gyda’r gwaith. 

Cymraeg