Canllaw Cyfnod Allweddol 3 (Blynyddoedd 7-9)

 

Canllaw ar weithio o adref yn ystod cyfyngiadau symud

Diweddariad

Yn gyntaf hoffwn ddiolch am eich ymroddiad at y gwaith a osodir, eich parodrwydd i gydweithio gyda ni fel ysgol, a’ch amynedd wrth symud i fodel o addysg sydd yn gwbl estron i ni gyd. 

Rydym fel ysgol yn wedi ceisio bod mor hyblyg a phosib yn ystod y cyfnod hwn, a wedi gweithredu model lle rydym yn gyson yn gwrando ar eich sylwadau a phryderon fel rhieni, ac yna gwerthuso ag ymateb yn briodol.  Yr wythnos hon gwelwyd cychwyn ar y cynllun i ddarparu offer digidol a mynediad i’r we i nifer fawr o ddisgyblion fel bod modd iddynt i weithio yn rhithwir yn hytrach nag ar gopïau papur.  Fel medrwch ddychmygu nid yw hyn yn broses hawdd, ac rwy’n hynod o ddiolchgar i’r staff sydd wedi bod yn gweithio yn ddiwyd yn y cefndir i sicrhau bod y ddarpariaeth yma yn cyrraedd ein disgyblion. 

Un o’r sylwadau mwyaf amlwg i ni dderbyn wrthych chi â’r disgyblion oedd cyfaint y gwaith sydd yn cael ei osod ar un adeg, yn aml ar ddechrau’r wythnos, a dyddiadau terfyn tynn, sydd yn anodd i’w cwrdd.  Mae nifer o ddisgyblion yn gweld y llwyth gwaith yma yn anodd i ddelio ag ef ac o ganlyniad wedi trafodaeth gyda’r penaethiaid adran a’r Tîm arwain byddwn yn gweithredu’r newidiadau isod o ddydd Llun y 1af o Fehefin ar gyfer disgyblion yn cyfnod allweddol 3 (blwyddyn 7, 8, a 9).

  1. Byddwn yn gosod amserlen ar gyfer pynciau i rhyddhau gwaith i ddisgyblion.  Bydd hyn yn golygu na fydd unrhywun yn derbyn mwy na tri darn o waith mewn diwrnod i’w gwblhau.  Mae’n bosib bydd rhai pynciau yn gosod tasg sydd yn ymestyn ar draws cyfnod hirach nag wythnos, ond rhennir y wybodaeth yn ôl yr amserlen (gweler y daflen atodol).   
  2. Bydd yna darn o waith disgwyliedig gan y pynciau a osodi gyda dyddiad i’w gwblhau erbyn yn ‘Teams’.  Mae’r gwaith yma yn ddarn sydd yn bosib i’w gwblhau o fewn awr ar y fwyaf i’r rhan helaeth o bynciau.
  3. Bydd athrawon hefyd yn rhoi darnau o waith estynedig ar ‘Teams’ i’r disgyblion, ac mae’r rhain yn ddewisol i’w cwblhau.  Bydd rhain wedi’i nodi yn glir gan yr athro fel tasgau estynedig. 
  4. Ar ddydd Gwener rydym yn annog disgyblion i ymgymryd a gweithgaredd all-gyrsiol, gan ymuno a’r tîm ‘Difyrru eich meddwl’ lle erbyn hyn mae staff yn darparu ystod eang o brofiadau, neu drwy ffocysu ar iechyd a lles y corff gyda ffocws ar bod yn gorfforol weithgar. 

Hyderwn bod y man newidiadau yma yn hwyluso’r broses i chi ac i’r disgyblion, gan barhau i ddatblygu sgiliau holl bwysig yn y continwwm dysgu.  Os hoffech drafod rhai o’r newidiadau yma ymhellach, neu bod gennych sylwadau pellach peidiwch oedi a chysylltu â ni drwy’r Arweinwyr Cynnydd Blwyddyn, neu’r Tiwtor Cofrestru. 

Mynediad i waith ar-lein

Fel yr amlinellwyd cynt, mae ein hadrannau wedi rhoi unedau gwaith ar sawl platfform gwahanol, sy’n cynnwys:

  1. Moodle
  2. Microsoft Teams
  3. Google Classrooms

Rydym yn annog disgyblion i ymdrechu i wneud cymaint o’r gwaith hwn â phosibl a cheisio strwythuro eu diwrnod rhag cael eu llethu gan faint y gwaith sydd i’w gwblhau. 

Trefnu eich amser

Byddai’n syniad da creu amserlen ar gyfer eich pynciau i gyd, gydag, er enghraifft, sesiwn Bore a Phrynhawn fel isod. 

Yn ogystal â’r amserlen hon rhaid caniatáu amserau strwythuredig ar gyfer prydau bwyd, a threfn arferol ar gyfer ymarfer ac adloniant er mwyn sicrhau ein bod yn cadw’n meddyliau a chyrff yn iach.  Ceisiwch gadw at drefn normal ar gyfer y bore fel bo gennych amser benodol i godi, gwisgo a chael brecwast cyn dechrau ar waith ysgol.

Beth i’w ddisgwyl gan ddisgyblion?

Fel ysgol rydym yn deall bod hyn yn gyfnod anodd a bydd llawer o ffactorau fydd yn rhwystro cwblhau gwaith ysgol.  Y tueddiad fydd i’r tasgau fod yn fwy penagored gyda ffocws ar ddatblygu sgiliau fel darllen, ysgrifennu, rhifedd a chymhwyster digidol.  Hoffem sicrhau bod ein disgyblion yn gwneud cymaint o’r gwaith â phosibl, a chefnogi disgyblion sy’n cael anhawster. 

Beth i’w ddisgwyl gan eich athrawon?

Disgwylir i’r athrawon ddarparu pecynnau gwaith i ddisgyblion gyda thasgau i’w cwblhau dros gyfnod penodol.

Ni fydd yr athrawon yn rhoi asesiadau yn ystod y cyfnod hwn, ond byddant yn medru rhoi adborth adeiladol ar waith a orffennwyd.

Ni fydd yr athrawon ar gael ar bob adeg gan fod ganddynt gyfrifoldebau mewn sefyllfaoedd gofal eraill; ond byddant yn monitro’r e-bost a ‘Teams’ yn rheolaidd ac yn dychwelyd at unrhyw ymholiadau neu geisiadau ymhen 24 awr.

Beth os na allaf orffen y gwaith?

Os ydych yn cael trafferth yna cysylltwch â’ch tiwtor cofrestru, athro pwnc, neu arweinydd cynnydd er mwyn i ni gydweithio i gefnogi ein gilydd. Mae’r cyfeiriadau e-byst i gyd ar ein gwefan.

Cofiwch ein bod yn hyn gyda’n gilydd ac rydym yma i gefnogi disgyblion a theuluoedd gymaint â phosibl, fel y gall y dysgu parhau. Diolch am eich cefnogaeth yn hyn o beth a phob lwc gyda’r gwaith. 

Cymraeg