Canllaw Chweched dosbarth (Blynyddoedd 12-13)

 

Canllaw ar weithio o adref yn ystod cyfyngiadau symud

Diweddariad

Yn ystod y cyfnod rhyfedd hwn pan nad oes dim byd fel y dylai fod ein pryder pennaf fel ysgol yw diogelwch a lles ein myfyrwyr i gyd a sut y gallwn gynnal y dyletswydd gofal hynny o bellter. Hoffem eich hatgoffa ein bod ni yma i’ch helpu cymaint â phosibl. Mae’r disgyblion yn, a byddant yn parhau i dderbyn e-bost wythnosol gan eu tiwtoriaid cofrestru, ac rydym yn annog myfyrwyr i gyfathrebu unrhyw broblemau neu ofidiada yn y modd hwn.

 O safbwynt gwaith yn y meysydd pynciau mae ein hathrawon wedi bod wrthi’n brysur yn cynllunio a pharatoi gwersi a thasgau y gall y myfyrwyr eu gwneud adref. Bydd y gwaith hwn i gyd bron yn gofyn am fynediad i’r rhyngrwyd a dyfais cysylltiedig addas. Mae gennym gynlluniau wrth gefn ar gyfer y rheiny nad oes ganddynt fynediad i’r adnoddau hyn, ac yn yr achosion hynny gellir anfon rhai copïau caled yn y post.

Fel y mae pethau ar hyn o bryd, rydym yn cynllunio i ddarparu cyfleoedd dysgu o bell am dair wythnos o leiaf cyn adolygu, er fel y gallwch werthfawrogi rwy’n siŵr, caiff hyn ei adolygu’n gyson, a byddwn yn parhau i ddilyn canllawiau’r llywodraeth ynglŷn â hyn.

Mynediad i waith ar-lein

Fel yr amlinellwyd cynt, mae ein hadrannau wedi rhoi unedau gwaith ar sawl platfform gwahanol, sy’n cynnwys:

  1. Moodle
  2. Microsoft Teams
  3. Google Classrooms

Rydym yn annog disgyblion i ymdrechu i wneud cymaint o’r gwaith hwn â phosibl a cheisio strwythuro eu diwrnod rhag cael eu llethu gan faint y gwaith sydd i’w gwblhau. 

Trefnu eich amser

Byddai’n syniad da creu amserlen ar gyfer eich pynciau i gyd, gydag, er enghraifft, sesiwn Bore a Phrynhawn fel isod.

Yn ogystal â’r amserlen hon rhaid caniatáu amserau strwythuredig ar gyfer prydau bwyd, a threfn arferol ar gyfer ymarfer ac adloniant er mwyn sicrhau ein bod yn cadw’n meddyliau a chyrff yn iach.  Ceisiwch gadw at drefn normal ar gyfer y bore fel bo gennych amser benodol i godi, gwisgo a chael brecwast cyn dechrau ar waith ysgol.

Beth i’w ddisgwyl gan myfyrwyr?

Gwiriwch Moodle a Microsoft teams yn rheolaidd er mwyn cael mynediad i waith.  Hefyd, bydd athrawon dosbarth yn cysylltu â myfyrwyr yn wythnosol trwy gyfrifon e-bost Hwb sydd yn y rhaglen ‘Outlook’, gwiriwch y rhain i gael gwybodaeth.

Fel ysgol rydym yn deall bod hyn yn gyfnod anodd a bydd llawer o ffactorau fydd yn rhwystro cwblhau gwaith ysgol. Rydym yn annog myfyrwyr i ymwneud â datblygu sgiliau trwy ddarllen, ac ymchwilio’n annibynnol trwy ddefnyddio amryw o ffynonellau a roddir.  Gellir defnyddio’r ymchwil hwn i gwblhau’r aseiniadau.

Er y bydd deilliannau asesu i rhannau o’r gwaith, ni fydd yr adrannau’n defnyddio’r wybodaeth hon i ffurfio unrhyw setiau na haeanau paurau arholiad.  Wedi dweud hynny, rydym yn disgwyl i myfyrwyr wneud cymaint o’r gwaith â phosibl, cwblhau’r tasgau hyd eithaf eu gallu, a chyfathrebu gydag athrawon os oes unrhyw broblem neu anhawster. 

Beth i’w ddisgwyl gan eich athrawon?

Bydd yr athrawon yn gosod gwaith i myfyrwyr ei gwblhau ar-lein, neu os nad yw hyn yn bosibl ar ffurf copïau caled.

Bydd yr athrawon yn medru rhoi adborth adeiladol ar waith a gwblhawyd, ond ni fydd asesiadau ffurfiol yn ystod y cyfnod hwn.

Bydd yr athrawon yn monitro e-byst a ‘Teams’ yn rheolaidd ac yn dychwelyd at unrhyw ymholiadau neu geisiadau ymhen 24 awr.  Ni fydd yr athrawon ar gael ar bob adeg gan fod ganddynt gyfrifoldebau mewn sefyllfaoedd gofal eraill.

Beth os na allaf orffen y gwaith?

Os ydych yn cael trafferth yna cysylltwch â’ch Tiwtor Cofrestru, Athro Pwnc, neu Arweinydd Cynnydd er mwyn i ni gydweithio i gefnogi ein gilydd. Mae holl gyfeiriadau e-byst athrawon ar ein gwefan.

Cofiwch ein bod yn hyn gyda’n gilydd ac rydym yma i gefnogi myfyrwyr a theuluoedd gymaint â phosibl, fel y gall y dysgu parhau. Diolch am eich cefnogaeth yn hyn o beth a phob lwc gyda’r gwaith. 

Cymraeg