Amdanom Ni

Mae’n bleser a braint i mi eich croesawu i wefan Ysgol Bro Dinefwr sy’n cynnig cyfoeth o wybodaeth am ein gweledigaeth o’r dyfodol, y datblygiadau llewyrchus sydd ar y gweill yn ein hysgol, a llwyddiannau a chyflawniadau niferus ein myfyrwyr. Gobeithiaf y bydd yn rhoi mewnwelediad i chi i’r rhinweddau sy’n gwneud Bro Dinefwr mor arbennig.

Mae’r ysgol yn sefyll ar safle godidog ym mherfedd Dyffryn Tywi, ac yn rhoi amgylchedd gyfoes ac ysbrydoledig gyda chyfleusterau o’r radd flaenaf. Mae’n gymuned ddysgu ddwyieithog egnïol, sy’n rhoi addysg ragorol i’n 1200 o fyfyrwyr.

Mae Bro Dinefwr yn ysgol uwchradd gyfeillgar, gynhwysol ac uchelgeisiol iawn. Mae ein maint, sydd heb fod yn rhy fawr nac yn rhy fach, yn golygu y gallwn gynnig amrediad eang o gyrsiau a gweithgareddau allgyrsiol.

Credwn fod plant a phobl ifanc yn dysgu orau os ydynt yn hapus a rhoddir blaenoriaeth mawr i les emosiynol. Rhoddwn bwyslais gref ar ofal, ymgeledd a chefnogaeth unigol a chredwn fod hyn yn golygu y gallwn baratoi ein disgyblion i fod yn ddinasyddion creadigol, hyderus a gofalgar, sy’n frwdfrydig i ddysgu ac yn awyddus i adael eu hôl ar y byd.

Rhan allweddol o’m rôl yw sicrhau fod y myfyrwyr yn cael y gefnogaeth a chyfleoedd sydd eu hangen arnynt i gyflawni pethau anhygoel. Maent yn haeddu’r addysg orau bosibl ac mae ein tîm o staff ymroddedig yn rhoi amgylchedd ddysgu ysbrydoledig, strwythuredig a chefnogol, lle caiff pob myfyriwr ei herio i wireddu eu potensial llawn a’u hannog i fod yn uchelgeisiol ynglŷn â’u dyfodol.

Rwy’n teimlo’n freintiedig iawn fy mod yn arwain Ysgol Bro Dinefwr a gobeithiaf y byddwch yn mwynhau darganfod mwy am yr ysgol ar ein gwefan. Gwn y byddwch yn gweld fod cymuned yr ysgol yn rhoi’r modd i’n myfyrwyr fod yn llwyddiannus a chyflawn ac i ddatblygu i fod yn ddinasyddion bywiog a chyfrifol sy’n gwneud cyfraniad cadarnhaol a gwerthfawr i’r gymuned ehangach.


Canolfan Cothi

Ym Mro Dinefwr rydym wedi ymrwymo i gymhwysiad ac er y gellir bodloni rhan fwyaf o anghenion ein disgyblion yn y brif ffrwd a darpariaeth y Ganolfan Adnoddau, lleolir nifer fach o ddisgyblion gydag awtistiaeth yng Nghanolfan Cothi.

 

Mae Canolfan Cothi yn ddarpariaeth a adeiladwyd yn bwrpasol ar gyfer disgyblion sydd â diagnosis o ASD. Mae gan y ganolfan le i 35 disgybl ac mae’n rhoi lleoliadau addysg arbenigol i blant a phobl ifanc rhwng 11 ac 19 mlwydd oed, a’r cyfan ohonynt ar y sbectrwm Awstistiaeth; mae gan rai ohonynt anawsterau dysgu dwys neu ddifrifol.

 

Mae gan ddisgyblion, rhieni a’r gymuned ysgol gyfan feddwl uchel o Ganolfan Cothi fel canolfan o ardderchowgrwydd. Mae ein staff yn cydweithio’n agos gyda theuluoedd dysgwyr ASD a’r asiantaethau sy’n ymwneud â’u gofal. Mae ysgolion eraill yr ardal yn defnyddio’r ganolfan ar gyfer cymorth a chyngor arbenigol.

 

Mae’r ganolfan dan ofal Mrs Deborah Lloyd.

 

Meini prawf ar gyfer lleoliad:

  • Diagnosis o ASD
  • Datganiad AAA neu IDP sy’n nodi ASD fel angen dysgu ychwanegol cynradd

Natur a chymhlethdod Anghenion Dysgu Ychwanegol yn golygu rhwystr sylweddol i gyrchu dysgu mewn dosbarth ASD gyfeillgar

Cymraeg