ABCh

Trosolwg o ddarpariaeth ABCI yn YBD

 

Trosolwg o ddarpariaeth ABCI yn YBD

Nod ein cwricwlwm ABCI yw galluogi disgyblion i ddatblygu’r wybodaeth, sgiliau a phriodweddau sydd eu hangen arnynt i’w cadw eu hunain yn iach a diogel, ac yn barod ar gyfer bywyd a gwaith. Rydym yn gwerthuso’n barhaus gynnwys ac effeithlonrwydd ein darpariaeth ABCi fel y gall ein disgyblion feddu ar ymwybyddiaeth o faterion cyfredol y gymdeithas, trwy wersi hwyliog a gafaelgar.

Blwyddyn 7

Mae ABCI wedi ei integreiddio i les ac Iechyd a ffurfiwyd yn ddiweddar, a maes dysgu a phrofiad y Dyniaethau. Mae’r pynciau’n cynnwys Bwyd a Maeth, lles emosiynol, dinasyddiaeth ac ymwybyddiaeth o faterion cyfredol.

Blynyddoedd 8 a 9

Mae pob disgybl yn cael gwers awr ar yr amserlen bob pythefnos. Y tîm ABCI sy’n ei addysgu, ac mae’r gwaith yn ymdrin â meysydd fel perthnasoedd iach, lles meddyliol ac emosiynol, cyflwyniad i sgiliau cyflogadwyedd ac eDdiogelwch.

Blwyddyn 10

Rydym wedi cychwyn ar ddull arloesol o gyflwyno ABCI ym Mlwyddyn 10. Rydym wedi dechrau datblygu ein Cwricwlwm Byw ein hunain. Mae pob disgybl yn cael 5 awr o adolygu mewn pythefnos a chaiff ei addysgu mewn blociau o naill ai 2 neu 3 awr fel y gallwn fod yn hyblyg yn y modd rydym yn cyflwyno’r cwrs. Mae meysydd astudio’r cwrs hwn yn cynnwys Corff, Meddwl, Ymwybyddiaeth, Fy Rôl, Materion Ariannol, Cyflogadwyedd a Dysgu trwy Brosiect.

Blwyddyn 11

Mae pob disgybl yn cael gwers 1 awr bob pythefnos. Y tîm ABCI sy’n ei gyflwyno ac mae’r cynllun gwaith yn ymdrin â meysydd fel Rhyw a Pherthnasoedd, Lles Meddyliol ac Emosiynol, Ymwybyddiaeth o Faterion Cyfredol a Gyrfaoedd.

Chweched Dosbarth

Mae pob disgybl yn cael gwers 1 awr sydd ar yr amserlen bob pythefnos. Y tîm ABCI sy’n ei gyflwyno ac mae’r cynllun gwaith yn ymdrin â materion sy’n canolbwyntio ar ddilyniant disgyblion i gyfnod nesaf eu haddysg, cyflogaeth neu hyfforddinat. Ym Mlwyddyn 13, bydd y disgyblion yn defnyddio’r amser hwn i weithio ar eu ceisiadau UCAS ac yn ymchwilio gyrfaoedd.

Cyflogadwyedd

Rydym ar hyn o bryd yn gweithio’n agos gyda Gyrfaoedd Cymru i ailfodelu ein darpariaeth cyflogadwyedd. Ein nod yw cyflwyno gwersi o safon uchel er mwyn datblygu gwybodaeth am gyflogadwyedd a sgiliau ar draws pob blwyddyn ysgol. Gwneir hyn trwy ymwneud â chyflogwyr a busnesau lleol yn unol â’r Cwricwlwm Newydd i Gymru, er mwyn i’n disgyblion adael fel dinasyddion uchelgeisiol, mentrus a gwybodus sy’n barod i gychwyn ar y llwybr o’u dewis.