Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Rugby News / Newyddion Rygbi Ionawr 2019

Callan Davies

Callan Davies from year 13 has represented the Welsh Academicals three times over the last two months playing against the Welsh Exiles, Llandovery College and Millfield. Callan started in each game, scored a try and the team were undefeated.  Callan did not represent Mynydd Mawr and Dinefwr U15’s, Scarlets U16’s but this shows that if you continue to work hard, persevere, you are able to shine in 6th form. Congratulations Callan!

Callan Davies

Mae Callan Davies o flwyddyn 13 wedi cynrychioli Academyddion Cymru dair gwaith yn ystod y deufis diwethaf wrth chwarae yn erbyn Alltudion Cymru, Coleg Llanymddyfri a Millfield. Dechreuodd Callan bob gêm, sgoriodd gais ac roedd y tîm yn anorchfygedig.  Nid oedd Callan wedi cynrychioli Mynydd Mawr a Dinefwr Dan 15, Scarlets Dan 16 ond mae hyn yn dangos os ydych yn parhau i weithio’n galed a dyfalbarhau, gallwch ddisgleirio yn y 6ed dosbarth. Llongyfarchiadau Callan!

Mynydd Mawr and Dinefwr U15’s

Several players from year 10 and 9 have represented the District U15’s this season. Congratulations to the following pupils - Celt Williams, Iestyn Richards, Ceri Williams, Joshua Morse, Owain Rees, Owain Powell, Cameron Simpson, Dafydd Evans and Scott Jones.

Mynydd Mawr a Dinefwr Dan 15

Mae sawl chwaraewr o flynyddoedd 10 a 9 wedi cynrychioli’r ardal Dan 15 y tymor hwn. Llongyfarchiadau i’r disgyblion canlynol  - Celt Williams, Iestyn Richards, Ceri Williams, Joshua Morse, Owain Rees, Owain Powell, Cameron Simpson, Dafydd Evans a Scott Jones.

Welsh Schools Cup

The Year 9 team were the East Carmarthenshire Champions this season after beating local rivals Amman Valley and Maes y Gwendraeth. This meant they qualified yet again for the Welsh Schools Cup. They played Ystalyfera School last week and they acquitted themselves brilliantly, narrowly losing by 12 points to 27. The team had 2 disallowed tries which would have setup a very interesting finale but it wasn’t meant to be this year. To put things in perspective the Ystalyfera team were the semi-finalists last season and their staff thought this game was one of the most competitive games they’ve had all season. Well done to all the players in the year 9 team!

Cwpan Ysgolion Cymru

Tîm Blwyddyn 9 oedd Pencampwyr Dwyrain Sir Gâr y tymor hwn wedi iddynt drechu’r gwrthwynebwyr lleol Dyffryn Aman a Maes y Gwendraeth. Roedd hyn yn golygu eu bod yn gymwys, unwaith eto, i gystadlu yng Nghwpan Ysgolion Cymru. Chwaraeon nhw Ysgol Ystalyfera wythnos ddiwethaf gan chwarae’n wych, a cholli o drwch blewyn, 12 pwynt i 27. Sgoriodd y tîm dau gais a wrthodwyd a fyddai wedi arwain at rownd derfynol ddiddorol ond nid felly y bu eleni. I roi rhywbeth yn ei wir oleuni, roedd tîm Ystalyfera yn y rownd cynderfynol y tymor diwethaf ac roedd eu staff o’r farn mai’r gêm hon oedd un o’u gemau mwyaf cystadleuol gydol y tymor. Da iawn i bob chwaraewr yn nhîm blwyddyn 9!

Year 7

The current year 7 team are the “Invincibles” having beaten every team on the school matrix including Christ College Brecon and Glanymor. The last team that managed to beat everyone contained 2 current professional rugby players in Corey Baldwin and Daniel Davis. The year 7 has been brilliantly led by the most talkative person in school Gruff Jones and there have been very fine individual performances from Ioan Thomas and Sion Jones. Well done to all the pupils that have represented the 7A and 7B teams and there will be more rugby to come in the 7’s format.

Blwyddyn 7

Tîm cyfredol blwyddyn 7 yw’r rhai “anorchfygol” wedi iddynt drechu pob tîm ar fatrics yr ysgol gan gynnwys Coleg Crist Aberhonddu a Glanymor. Y tîm olaf a lwyddodd i drechu pawb oedd yr un oedd yn cynnwys 2 chwaraewr rygbi proffesiynol cyfredol sef Corey Baldwin a Daniel Davis. Mae tîm blwyddyn 7 dan arweiniad medrus person mwyaf siaradus yr ysgol sef Gruff Jones a chafwyd perfformiadau unigol da iawn gan Ioan Thomas a Sion Jones. Da iawn i’r disgyblion sydd wedi cynrychioli timau 7A a 7B ac fe ddaw mwy o rygbi yn fformat y gemau 7 bob ochr.