Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Pupil Language Ambassadors \ Cenhadwr Iaith y Disgyblion

On Friday 15 March, the school's five successful applicants to the post of Pupil Language Ambassadors attended a ERW-Wide day of training at Liberty Stadium in Swansea. They heard from various speakers about how vital languages have been in their lives and careers and gained ideas on what activities they could organise in school to raise the profile of languages. They attended a series of workshops including an introduction to Mandarin and German. They have started their duties in school by judging a Y7 bake-off competition to celebrate the International French-speaking day and have organised a competition for Y7 to celebrate Easter. Their job is to share their enthusiasm for languages and help their peers better understand the value of continuing to study a language. For anything language related, talk to our new experts: Elsie Procter-jones, Abigail Rankin, Isaac Povey, Lewis Owen and Ethan Pask.

 

Ar ddydd Gwener 15 Mawrth, roedd pum ymgeisydd llwyddiannus yr ysgol ar gyfer swydd Cenhadwr Iaith y Disgyblion wedi mynychu diwrnod hyfforddiant ERW-gyfan yn Stadiwm y Liberty yn Abertawe. Clywsant gan siaradwyr gwahanol pa mor hanfodol fu ieithoedd yn eu bywydau a’u gyrfaoedd a chawsant syniadau ynglŷn â pha weithgareddau gallent eu trefnu yn yr ysgol i godi proffil ieithoedd. Mynychon nhw gyfres o weithdai gan gynnwys cyflwyniad i Mandarin ac Almaeneg. Maent wedi dechrau ar eu dyletswyddau yn yr ysgol trwy feirniadu cystadleuaeth goginio B7 i ddathlu’r diwrnod siarad Ffrangeg rhyngwladol ac maent wedi trefnu cystadleuaeth ar gyfer B7 i ddathlu’r Pasg. Eu gwaith yw rhannu eu brwdfrydedd am ieithoedd a helpu eu cyfoedion i ddeall yn well beth yw gwerth parhau i astudio iaith. Ar gyfer unrhyw beth sy’n ymwneud ag ieithoedd, siaradwch â’n arbenigwyr newydd: Elsie Procter-jones, Abigail Rankin, Isaac Povey, Lewis Owen ac Ethan Pask.