Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Karate Championships / Pencampwriaeth Carate

On Sunday the 18th November karate students from Llandovery travelled to compete in the English championships.  Both Cassie Davies Yr 10 and Catrin Manning Yr 12 entered two different events throughout the day.  The first to take place was Kata (Forms) to which a competitor has to perform a sequence of moves in a certain order showing control, speed, technique and a level of difficulty (much like a floor routine in gymnastics).  

Both Cassie and Catrin performed amazingly well and went through three rounds against different opponents to meet each other in the Final.  Both girls looked good in their performance but this time it was Cassie who took the Gold with Catrin taking Silver in KATA.  Amazing achievement.  

 

The second event for both girls was the Kumite or fighting category.  Cassie although being only 14 was moved into a category for 16-17 year olds.  After a very tense event we witnessed Cassie narrowly miss out on the finals where she would have, once again fought Catrin.   Catrin went into the fight very confident and conducted herself very well throughout.  Point after point was scored and even a big head kick from Catrin was scored which she, and the coaches were extremely happy about.  The scores at the end of the fight were 6-3 in Catrin’s favour.  Gold for Catrin and Bronze for Cassie.  An amazing day for both girls.  Well done.

 

Cassie and Catrin train at Ysgol Gyfun Pantycelyn, Cilycwm Road, Llandovery every Friday evening from 5pm-6pm.

Drop in or contact the head Instructor Matt Stockham on 07813553868 or via Facebook Jks Llandovery.

 

Ar ddydd Sul 18fed Tachwedd teithiodd myfyrwyr carate o Lanymddyfri i gystadlu ym mhencampwriaethau Lloegr.  Roedd Cassie Davies Bl 10 a Catrin Manning Bl 12 wedi cofrestru ar gyfer dau ddigwyddiad gwahanol yn ystod y dydd.  Y cyntaf oedd Kata (Ffurfiau) lle roedd rhaid i gystadleuydd berfformio cyfres o symudiadau mewn trefn benodol gan ddangos rheolaeth, cyflymder, techneg a lefel anhawster (yn debyg iawn i drefn llawr mewn gymnasteg).  

Perfformiodd Cassie a Catrin yn dda tu hwnt gan fynd trwy tair rownd yn erbyn gwrthwynebwyr gwahanol  ac hyfarfod ei gilydd yn y Rownd Derfynol. Roedd y ddwy ferch yn edrych yn dda yn eu perfformiadau ond y tro hwn Cassie gafodd yr Aur gyda Catrin yn cael yr Arian yn KATA.  Cyflawniad syfrdanol.  

Yr ail ddigwyddiad i’r ddwy ferch oedd y Kumite neu gategori ymladd.  Er ei bod ond yn 14 oed symudwyd Cassie i gategori ar gyfer rhai 16-17 mlwydd oed.  Wedi digwyddiad llawn tensiwn gwelon ni Cassie’n methu’r rownd derfynol o drwch blewyn lle byddai, unwaith eto, yn erbyn  Catrin.  Aeth  Catrin ymlaen i ymladd yn hyderus iawn gan gyflwyno’i hun yn dda iawn drwy’r adeg. Sgoriwyd pwynt ar ôl pwynt a sgoriodd Catrin gic pen mawr er boddhad mawr iddi hi a’i hyfforddwyr.  Y sgoriau ar ddiwedd y frwydr oedd 6-3 o blaid Catrin.  Aur i Catrin ac Efydd i Cassie.  Diwrnod rhyfeddol i’r ddwy ferch.  Da iawn.

Mae Cassie a Catrin yn hyfforddi yn Ysgol Gyfun Pantycelyn, Heol Cilycwm, Llanymddyfri  bob nos Wener o 5pm-6pm.  Galwch yno neu cysylltwch â’r prif hyfforddwr Matt Stockham ar 07813553868 neu drwy Facebook Jks Llanymddyfri.