Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Swydd Pennaeth Newydd / New Headteacher Post

10 Rhagfyr / December, 2018

 

Annwyl Riant / Warcheidwad

 

Rwyf bellach yn medru rhoi diweddariad i chi ar gynlluniau’r ysgol yn dilyn fy ymddeoliad ar ddiwedd y mis.

 

Disgwylir y cynhelir cyfweliadau ar gyfer swydd y Pennaeth ym mis Ionawr a gobeithir y bydd Pennaeth yn medru cychwyn ar y swydd ar ddechrau tymor yr haf.

 

 

Mae’n bleser gennyf roi gwybod i chi y bydd cydweithiwr profiadol yn cymryd y swydd yn ystod y cyfnod interim y tymor nesaf. Y person hwn yw Mr Robert Newsome. Cyn-Bennaeth Ysgol Dyffryn Taf.

 

Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddymuno iechyd da a phob llwyddiant i chi gyd yn y dyfodol ac i ddiolch i chi am eich cefnogaeth dros y blynyddoedd.

 

 

 

Dear Parent / Guardian

 

I am now in a position to update you on the school’s plans following my retirement at the end of the month.

 

Interviews for the post of Headteacher are expected to take place in January with hopefully a Headteacher being able to take up post at the start of the summer term.

 

I am pleased to let you know that an experienced colleague will take up post for the interim period next term.  This is Mr Robert Newsome, formerly Headteacher of Ysgol Dyffryn Taf.

 

Can I take this opportunity to wish you all good health and success in the future and to thank you for your support over the years.

 

 

 

Yn gywir / Yours sincerely

 

J D Griffiths

Pennaeth/Headteacher