Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Brianne Cross Country

Cynhaliwyd Pencampwriaethau Traws Gwlad Ysgolion Brianne yr wythnos ddiwethaf pan gafwyd rhai perfformiadau ardderchog
Dewiswyd yr athletau hyn i gyd i gynrychioli tîm y Sir yn Rownd Derfynol Dyfed a gynhelir ym Mharc Dinefwr.

Last week the Brianne Schools Cross Country Championships took place. Some excellent individual performances. All these athletes have now been selected to represent the County team in the Dyfed Finals which will be held in Dinefwr Park.

Blwyddyn/Year 7

Carys Boissinot 5ed

Rebecca Thomas-Davies 6ed

Elis James 7fed

Martha Ashcroft 8fed

Paddy Power 8fed

Blwyddyn/Year 8 & 9

Phoebe Davis 2ail

Scott Price 4ydd

Sara Price 6ed

Blwyddyn/Year 10 & 11

Siwan Jones-Evans 3ydd

Emily Shawyer 8fed
 

Dewiswyd y disgyblion canlynol ar gyfer tîm ‘Athletwyr Sportshall’ y Sir fydd yn cystadlu yng Nghwmbran fos nesaf.

The following pupils have been selected for the County 'Sportshall Athletics' team which will compete in Cwmbran next month.

Blwyddyn/Year 8

Thiai Davies

James Davenport

Blwyddyn/Year 9

Phoebe Davis

Blwyddyn /Year 10

Siwan Jones-Evans

Katie Davenport

Jac Doel

 
Fis diwethaf cynhaliwyd Pencampwriaeth Athletwyr Dan Do Gorllewin Cymru yn Singleton Abertawe. Cafwyd dau berfformiad nodedig iawn gan y ‘Chwiorydd Williams’.
Enillodd Elen Mai Williams o Flwyddyn 7 y gystadleuaeth dan 13 ac enillodd ei chwaer Nia Williams  o Flwyddyn 9 y gystadleuaeth dan 15.

Last month the West Wales Indoor Athletics Championships took place place in Singleton Swansea. Two particularly noteworthy performances were from the 'Williams Sisters'

Elen Mai Williams in Year 7 won the Under 13 competition and her sister Nia Williams in Year 9 won the Under 15 competition.

 

Dyfed Cross Country

Dydd Mawrth diwethaf dewiswyd nifer o ddisgyblion o Ysgol Bro Dinefwr i gynrychioli'r Sir ym Mhencampwriaethau Traws Gwlad Dyfed a gynhaliwyd ym Mharc Dinefwr. Cynhaliwyd y ras dan amodau anodd iawn a dylid llongyfarch y rhedwyr i gyd am gwblhau eu rasys.

Last Tuesday a number of pupils from Ysgol Bro Dinefwr were selected to represent the County in the Dyfed Cross Country Championships which were held at Dinefwr Park. The race was held in very difficult conditions and all the runners should be congratulated for completing their respective races.

 

Blwyddyn/Year 7

Carys Boissinot 15fed

Rebecca Thomas-Davies 31ain

Elis James 30ain

Paddy Power 37fed

 

Cafwyd perfformiad y dydd gan Phoebe Davis o Flwyddyn 9 wrth iddi drechu ei phrif wrthwynebeydd am y tro cyntaf i ennill y ras dan 15.  Roedd Sara Price yn 7fed gwych yn yr un ras gan gystadlu yn erbyn merched flwyddyn yn hyn. Roedd Scott Price yn 11eg cymeradwy iawn yn ras dan 15 y bechgyn.

Performance of the day was Phoebe Davis in Year 9 as she beat her major rival for the first time and won the under 15 race. Sara Price was a fantastic 7th in the same race competing against girls a year older. Scott price was a very creditable 11th in the boys under 15 race.

Yn ras merched blynyddoedd 10/11 roedd gan Ysgol Bro Dinefwr gynrychiolaeth gref wrth:

In the year 10/11 girls race Ysgol Bro Dinefwr had a strong representation from:

Siwan Jones-Evans 4ydd

Emily Shawyer 11eg

Olivia Thomas 25ainSiarad Cyhoeddus/Public Speaking

Enillwyr Ardal/Area Winners: Ysgol Bro Dinefwr 

Eli Wynne - Cadeirydd/Best Chair Award

Osian Richards - Diolchydd gorau/ Best Vote of Thanks

Catrin Duff

Llongyfarchiadau i'r tim arall am eu perfformiad gwych.

Congratulations to the other team who performed very well.

Dafydd Daniel

Rhiannon james

Kellie-Gwen Morgan

Rownd nesaf yn Abergavenny ar y 4ydd o Fawrth

The next round is in Abergavenny on March 4th